Erwin Maes Photography

My Work

Also check out my Instagram page for current projects & updates.

We are specialized in jewellery photography (sieraden fotografie - juwelen fotografie), jewellery photos for social media or just pictures of your jewellery for your website or jewellerywebshop : we can provide it.

Wij zijn gespecialiseerd in sieradenfotografie, juwelenfotografie. Wil u social media sieraden foto's, of gewoon foto's van uw sieraden en juwelen voor uw website of juwelenwebshop / sieradenwebshop, wij kunnen ervoor zorgen.

About Me

Erwin Maes


Erwin Maes

I started photography back in 1996 in an advertising agency in Hasselt. From 1999 to 2003 I worked for a Brussels based agency as photographer / Web Designer / Graphic Designer Interfot. In the meanwhile, I started my own businesses, Davinci Creative Projects in 2001, and together with a former collegue — in 2006 — INK bvba. From 2009 on, I split the activities of Photography and Graphic Design / Web design. The latter are continued by a partner agency Davinci Creative Projects, and the pure jewellery photography stayed within my personal company, Erwin Maes Photography. I work only with the highest standard equipment and software. I specialize in jewellery photography and retouching, portrait photography and 360° photography. (see portfolio) But via partner agencies we can deliver graphic design / catalogue design, etc..

You like a quote or more information? 
Our standard prices are listed here.  We can make custom prices upon request!

Prices & Info

This is a list of standard day/hours tariffs. We can make a customized price offer depending on each job, deadline, resolution requirements, etc...
Feel free to send us a message for more information!

 • General hourly rate photography: 80 €
 • General half day rate (4h total) : 320 €
 • General daily rate (8h total) : 640 €
 • Image editing hourly rate : 55 €
 • Meetings and after-sales support hourly rate : 45 €
 • Transport costs : 0,55 € per km if more than 50 km
 • Buy all exclusive rights : 450 € per shooting day. (in that case all images are 100% your property and I can not use them on my website or online portfolio)

All prices are VAT BTW 21% excluded.
We can make customized price offers for every client. This is a short overview of possible packages, so you will have a good idea on what budget I work.

Wedding Belgium / Netherlands

Complete wedding packs start at :
3500 €
options : wedding in 2 days : + 250 €

international weddings :
+15€/hour during the whole stay
(ex. 48hours in London = 720 € extra all-in)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.Elke klacht betreffende de in dit document vernoemde opdrachten moet ons bereiken binnen de wettelijke acht dagen na ontvangst van dit document.
2.Onze leveringstermijnen worden zuiver als aanwijzing opgegeven, ze zijn geenszins bindend en ze kunnen zeker geen aanleiding zijn tot schade geleden door laattijdige levering. Dit geldt ook voor contractueel afgesproken leveringstermijn, waarbij derde leveranciers betrokken zijn. Laattijdige levering door leveranciers kan geenszinsverhaald worden op ERWIN MAES.
3.De klant wordt steeds verondersteld het reproductierecht te hebben verworven van de foto’s, dia’s of andere documenten die hij ons laat reproduceren. Het is uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid dat we zijn opdrachten uitvoeren. ERWIN MAES kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechten op vernoemde materialen.
4.Digitale beeldbewerking op beelden, aangeleverd door de klant, vallen ook onder punt 3. De klant wordt verondersteld in orde te zijn met de wet op de auteursrechten.
5. Onze facturen zijn betaalbaar te BORGLOON contant bij levering, tenzij anders aangegeven op de factuur. (*) Voor de levering van drukwerken geldt steeds een contante betaling bij levering bij de klant of bij een derde leveradres. Betaling gebeurt dan via de expeditiefirma, bij levering van de goederen.De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het BW als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
6.Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag zal van rechtswege een intrest van 1% per maand doen lopen vanaf de datum van de factuur. In dat geval, zal het bedrag van de factuur eveneens van rechtswege worden verhoogd met 15% met een minimum van 150,00 euro., voor buiten-gerechtelijke inningskosten. Bij niet betaling na een schriftelijke aangetekende verwittiging, behouden wij het recht om alle verdere bezittingen van de klant die bij ons aanwezig zijn, in bewarendbeslag te nemen tot de betaling van de factuur. In dit geval zal voor de periode van beslag op deze goederen een schadevergoeding worden gerekend van 30,00 euro per dag. Gedeeltelijke betaling van de factuur wordt behandeld als niet-betaling.
7.In geval van betwisting zijn de rechtbanken bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders of oproeping in tussenkomst en vrijwaring.
8.De negatieven, diapositieven, digitale bestanden en grafische ontwerpen die wij maken zijn onze eigendom. Onze creaties zijn beschermd door deBelgische wet op de auteursrechten en ERWIN MAES blijft eigenaar van het recht op reproductie. Het grafisch reproductierecht wordt slechts verleendvoor een welomschreven gebruik, dat wordt bepaald bij het ontwerp, het nemen van de foto’s of bij de aankoop van het fotografisch document. Elk nieuwgebruik (op een andere manier of in een andere context) ervan vereist de toestemming van de auteur en geeft recht op een bijkomende vergoeding.Wij kunnen afstand doen van dit recht onder punt 8, mits een vooraf afgesproken afkoopsom, die forfetair 50% van de produktiekosten bedraagt. Zonder deze afkoopsom, of indien anders schriftelijk overeengekomen, behoudt ERWIN MAES het recht op deze creaties vrij te gebruiken in zijn eigen publiciteit om zijn eigen zaak te promoten.
9.Voor sommige opdrachten, waar derden als leverancier optreden, kan het gebeuren dat de facturatie via deze leverancier verloopt, rechtstreeks aan de klant (vb. voordrukwerken, fotografie, binnenhuisinrichting,...). Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betwistingen op deze facturen. Zij zijn uitsluitendeen zaak tussen deze onderleverancier en de klant.
10.Op verzoek van de klant kan de facturatie van derden als leverancier via ons gebeuren. In dat geval vervallen de regels in punt 9. Voor deze extra service wordt wel een op voorhand afgesproken bedrag aangerekend.
11.Bij goedkeuring van de offerte/bestelbon gaat de klant akkoord met volgende bepalingen : - Bij een offerte voor een grafische realisatie zal eerst en ontwerp worden voorgesteld. Bij goedkeuring van de klant van dit ontwerp, zal de uitvoering plaatsvinden. Elke correctie van het ontwerp, na de goedkeuring hiervan door de klant (auteurscorrectie) is volledig voor rekening van de klant, zonder dat ERWIN MAES hiervoor de klant hoeft te verwittigen. Bij ingrijpende wijzigingen zal een nieuwe offerte worden gemaakt voor deze wijzigingen, en de tot dan toe uitgevoerde werken zullen worden gefactureerd. - Bij goedkeuring van een offerte/bestelbon met een bedrag na korting van meer dan 1500,00 euro, zal een voorschot dienen te worden betaald van 30%, met een minimum van 800,00 euro., alvorens de werken worden aangevat. Bij niet betaling van dit voorschot binnen de 30 dagen zal de opdracht worden beschouwd als geannuleerd door de klant, en gelden de bepalingen van artikel 11.bis .
11 bis. - Bij annulering van het werk, na de goedkeuring van de offerte, zal een schadevergoeding van 15% worden aangerekend, met een minimum van 30,00 euro, evenals alle reeds gemaakte kosten of uitgevoerde werken, inclusief de kosten die gemaakt zijn bij derde leveranciers door ERWIN MAES. Deze kosten worden verhoogd met volgende kosten : de kosten van besprekingen van het ontwerp, de ontwerpkosten, verplaatsingen aan 0,42 euro/km, ... Indien reeds een voorschot werd betaald, zal dit voorschot al deze kosten dekken. Het voorschot kan in dit geval niet meer worden verhaald op ERWIN MAES. De ontwerpen die reeds gemaakt werden blijven onder alle beding eigendom van ERWIN MAES. Gebruik in de toekomst van deze ontwerpen door de klant vallen op de wet van de auterusrechten. Bij een inbreuk hierop, is de klant het bedrag van de volledige offerte/bestelbon verschuldigd, inclusief een forfetaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 150,00 euro.
Annulering fotoshoots juwelen : Annulering van een fotoshoot valt onder deze zelfde voorwaarden. Bij annulering meer dan 10 dagen op voorhand zal er een kost van 75 € worden aangerekend, bij annulering op minder dan 10 dagen voor de shoot is de schadevergoeding 125€. E-mail of app messaging correspondentie geldt als bewijs van boeking.
12.Levering : voor elk werk wordt een leveringsbon door de klant getekend en goedgekeurd. Bij ondertekening van deze leveringsbon verklaart de klant zich akkoord met degeleverde diensten of goederen. Betaling van de faktuur geldt ook als oplevering. Eventuele latere gebreken zijn volledig ten laste van de klant.
13.Drukwerken. — Bij levering van drukwerken wordt door de klant eerst een kleurenproef goedgekeurd, en eventueel komt de klant zelf op de drukpers kijken naar zijnwerken, en alzo een goedkeuring geven voor druk. Afwijkingen van deze drukproef of betwistingen van de kwaliteit van het drukwerk vallen onder de voorwaardendie de drukker hanteert op zijn algemene factuurvoorwaarden (minimum toegelaten afwijkingen van kleur, aantal, ...) In geen enkel geval kan ERWIN MAES hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
14.Naamsvermelding van de leverancier — op ieder drukwerk wordt in een 5-punts tekst de naam van ERWIN MAES vermeld. De klant verklaart zich hiermee akkoord. Bij onderlinge overeenkomst kan deze naam worden weggelaten. Dit moet dan wel duidelijk op de offerte/bestelbon vermeld zijn.
15.ERWIN MAES kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in kwaliteit van een derde leverancier, zoals een drukker die in opdracht van ERWIN MAES of van de klant handelt. Iedere klacht betreffende de kwaliteit kan enkel op de leverancier worden verhaald. Indien de facturatie gebeurt via ERWIN MAES moet de faktuur voldaan worden door de klant, ook al is er een klacht over de kwaliteit. Iedere klacht moet schriftelijk aan ERWIN MAES worden meegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. ERWIN MAES zal deze klacht dan overmaken aan zijn leverancier.
16.ERWIN MAES kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade, veroorzaakt door een derde leverancier. Verlies van data of hardware en software-errors zijn op geen enkele wijze verhaalbaar op ERWIN MAES.
17.ERWIN MAES kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen van de klant. De klant laat goederen achter op zijn eigen risico en zal instaan voor de verzekering hiervan. Indien ERWIN MAES een verzekering dient af te sluiten voor diefstal van de goederen tijdens de periode dat deze aanwezig zijn in het gebouw van ERWIN MAES, worden de kosten doorgerekend aan de klant, en dit nadat ERWIN MAES de rekening heeft gekregen van zijn verzekeringsmaatschappij.
18.Fotografie wordt standaard geleverd als digitaal bestand op een op voorhand afgesproken resolutie. Deze resolutie staat vermeld op de bestelbon of bestelmail. Indien er geen resolutie is afgesproken wordt gefotografeerd op formaat A4 300dpi max, ofwel 3000x4000 pixels max. (afwijking van 30% mogelijk naar boven of beneden naargelang de beelduitsnede)
19.Bij aangetekende ingebrekestelling voor één vervallen factuur zullen automatisch alle andere openstaande facturen onmiddelijk inbaar zijn. (*) de leveringsvoorwaarden kunnen ook zijn, 8 dagen, of standaard 30 dagen factuurdatum, zoals gespecificeerd op de factuur. De klant erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen en verklaart erdoor gebonden te zijn. De klant verklaart dat deze overeenkomst alle voorgaandebrieven, offertes of overeenkomsten vervangt. Deze voorwaarden staan op elk officieel document van ERWIN MAES : Offertes, leveringsbonnen, facturen, bestelbonnen, ...
20. GDPR - Privacy verklaring VERSION FRANÇAISE SUR DEMANDE.
Jewellery Photography prices on demand only.

Call me (+32 475 510198) for more information on insurance / mobile studio / photography in your offices or workshop. I travel with my mobile studio once a month to Amsterdam / Tilburg / Utrecht and every 2 weeks to Antwerp.
For more info, please visit my Instagram!
All images remain under the copyright (reproduction right) of Erwin Maes photography, unless otherwise agreed. The client has the right to use the photos for the designated use, mentioned on the invoice. Erwin Maes can use the photos in his portfolio online, but not in commercial publications unless otherwise agreed.
©2018-2021 Erwin Maes. All rights reserved.

Get in Touch

Let's work together!  I look forward to serving you.


Please send me an email at info@erwinmaes.com for more information!
Or just give me a call +32 475510198.
you can also visit my Instagram feed for more pictures or recent updates :

Contact ME

 • info@erwinmaes.com
 • +32 (0) 475 510 198
 • Erwin Maes Worldwide Photography
  Stationsstraat 55 C.0.2
  B-3840 Borgloon
  Belgium
  BTW BE 0729 395 458


GDPR - Privacy verklaring
U kan ten alle tijde uw contactfiche opvragen en wij zullen deze aanpassen of verwijderen op uw vraag.
All images are copyright protected, reproduction or sharing is not allowed without permission. All images are property of Erwin Maes - Stationsstraat 55 C.0.2 - B-3840 Borgloon - Belgium. ©